Văn bản mới về Thuế

Văn bản mới về Thuế

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ 

Số : 4050/TCT-KK

V/V: Khấu trừ hoàn thuế GTGT.

Ngày 30/09/2015

Trích dẫn:

Trường hợp bên B bán đã kê khai số thuế GTGT theo hóa đơn xuất cho bên Bên mua thì bên bán, bên mua thực hiện điều chỉnh hóa đơn lập theo hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 20, Thông tư 39/2014 và kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào tương ứng. Số thuế bên bán đã nộp được coi là nộp thừa và được xử lý theo Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ 

Số : 4005/TCT-CS

V/V: Chính sách thuế.

Ngày 29/09/2015

Trích dẫn:

“Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con  của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”

Căn cứ các hướng dẫn trên trường hợp doanh nghiệp có khoản chi phúc lợi mà người lao động được thụ hưởng trực tiếp thì khoản chi đó được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế hiện trong năm tính thuế theo quy định, đống thời doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đối với khoản chi phúc lợi tương ứng với khoản tiền được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nêu trên nếu đáp ứng được các điều kiện khấu trừ theo quy định.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ 

Số : 3943/TCT- TNCN

V/V: Chính sách thuế thu nhập cá nhân.

Ngày 24/09/2015

Trích dẫn:

1.Trường hợp cá nhân người Nhật Bản được công ty mẹ tại Nhật Bản cử sang Việt Nam làm việc và cá nhân cư trú tại Việt Nam; cá nhân này vừa thực hiện công việc ở công ty mẹ ở Nhật Bản vừa thực hiện công việc tại công ty con ở Việt Nam, đồng thời cá nhân được nhân thu nhập từ công ty mẹ và công ty con do thực hiện các công việc tại các nơi đó. Bên cạnh đó cá nhân được công ty con ở Việt Nam trả thay tiền thuê nhà thì tiền thuê nhà được tính vào khoản chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế tại công ty con ở Việt Nam trả.

2.Trường hợp cá nhân được nhận thu nhập không bao gồm thuế thu nhập cá nhân từ nhiều tổ chức trả thu nhập khác nhau thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b, Khoản 4, điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ 

Số : 4036/TCT- TNCN

V/V: Chính sách thuế TNCN không cư trú làm môi giới bán hang hóa tại nước ngoài cho DN Việt Nam.

Ngày 30/09/2015

Trích dẫn: Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ thực hiện ở nước ngoài:

– Sửa chữa phương tiện vận tải (tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển), máy móc, thiết bị (kể cả đường cáp biển, thiết bị truyền dẫn), có bao gồm hoặc không bao gồm vật tư, thiết bị thay thể kèm theo;

– Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet);

– Xúc tiến đầu tư và thương mại;

– Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;

Căn cứ theo quy định và hướng dẫn nêu trên thì cá nhân không cư trú làm dịch vụ môi giới tại nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam bán hàng hóa tại nước ngoài thì thu nhập của cá nhân không cư trú trong trường hợp này được xác định là thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam. Tổ chức chi trả khoản thu nhập này không khấu trừ thuế TNCN khi chi trả hoa hồng môi giới.