VĂN BẢN HỢP NHẤT 14/VBHN-BTC

VĂN BẢN HỢP NHẤT 14/VBHN-BTC

VĂN BẢN HỢP NHẤT 14/VBHN-BTC NĂM 2015 HỢP NHẤT NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN SỬA ĐỔI DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Bộ Tài chính đã hợp nhất các Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi.

Theo đó, hợp nhất 03 Nghị định sau:

– Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

– Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế.

– Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

Xem chi tiết tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 26/5/2015.

dowloal