Tổng hợp văn bản về quản lý thuế, đăng ký thuế áp...

Tổng hợp văn bản về quản lý thuế, đăng ký thuế áp dụng kỳ thuế năm 2015

Tổng hợp văn bản về quản lý thuế, đăng ký thuế áp dụng kỳ thuế năm 2015
Tổng hợp văn bản về quản lý thuế, đăng ký thuế áp dụng kỳ thuế năm 2015
 1. Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11
 2. Luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung 21/2012/QH13
 3. Nghị định 83/2013/NĐ-CP : Quy định chi tiết luật quản lý thuế
 4. Nghị định 91/2014/NĐ-CP : Sửa đổi bổ sung một số điều các nghị định về thuế
 5. Nghị định 12/2015/NĐ-CP : Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung
 6. Thông tư 80/2012/TT-BTC : Hướng dẫn luật quản lý thuế về đăng ký thuế
 7. Thông tư 156/2013/TT-BTC : Hướng dẫn luật quản lý thuế và nghị định 83/2013/NĐ-CP
 8. Thông tư 119/2014/TT-BTC : Sửa đổi bổ sung các thông tư 156/2013/TT-BTC, TT219/2013/TT-BTC, TT111/2013/TT-BTC, TT78/2014/TT-BTC, TT39/2014/TT-BTC…
 9. Thông tư 151/2014/TT-BTC : Hướng dẫn nghị định 91/2014/NĐ-CP
 10. Thông tư 26/2015/TT-BTC : Hướng dẫn thuế GTGT và luật quản lý thuế , hóa đơn
 11. Thông tư 110/2015/TT-BTC : Hướng dẫn về giao dịch điện tử thay thế thông tư 80/2012/TT-BTC

Tải : Tổng hợp văn bản về quản lý thuế, đăng ký thuế áp dụng kỳ thuế năm 2015

dowloal