Tổng hợp các văn bản về thuế TNDN kỳ thuế năm 2015

Tổng hợp các văn bản về thuế TNDN kỳ thuế năm 2015

Tổng hợp các văn bản về thuế TNDN kỳ thuế năm 2015
Tổng hợp các văn bản về thuế TNDN kỳ thuế năm 2015

1. Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12

2. Luật thuế TNDN sửa đổi số 32/2013/QH13

3. Nghị định 218/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN

4. Nghị định 91/2014/NĐ-CP : Sửa đổi bổ sung một số điều các nghị định về thuế

5. Nghị định 12/2015/NĐ-CP : Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung

6. Thông tư 179/2012/TT-BTC về chênh lệch tỷ giá

7. Thông tư 228/2009/TT-BTC về các khoản dự phòng

8. Thông tư 89/2013/TT-BTC sửa đổi bổ sung TT228/2009/TT-BTC

9. Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn về sử dụng quản lý , trích khấu hao TSCĐ.

10. Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định và luật thuế TNDN.

11. Thông tư 119/2014/TT-BTC : Sửa đổi bổ sung các thông tư 156/2013/TT-BTC, TT219/2013/TT-BTC, TT111/2013/TT-BTC, TT78/2014/TT-BTC, TT39/2014/TT-BTC…

12. Thông tư 151/2014/TT-BTC: Hướng dẫn nghị định 91/2014/NĐ-CP.

13. Thông tư 96/2015/TT-BTC: Sửa đổi bổ sung thông tư 78/2014/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC.

Tải: Tổng hợp các văn bản về thuế TNDN kỳ thuế năm 2015.