Tổng hợp các văn bản về thuế TNCN kỳ thuế năm 2015

Tổng hợp các văn bản về thuế TNCN kỳ thuế năm 2015

Tổng hợp các văn bản về thuế TNCN kỳ thuế năm 2015
Tổng hợp các văn bản về thuế TNCN kỳ thuế năm 2015

1. Luật thuế TNCN 04/2007/QH12

2. Luật thuế TNCN sửa đổi bổ sung 26/2012/QH13

3 Nghị định 65/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều 2 luật trên

4. Nghị định 91/2014/NĐ-CP : Sửa đổi bổ sung một số điều các nghị định về thuế

5. Nghị định 12/2015/NĐ-CP : Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung

6. Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn nghị định và luật thuế TNCN

7. Thông tư 119/2014/TT-BTC : Sửa đổi bổ sung các thông tư 156/2013/TT-BTC, TT219/2013/TT-BTC, TT111/2013/TT-BTC, TT78/2014/TT-BTC, TT39/2014/TT-BTC…

8. Thông tư 151/2014/TT-BTC : Hướng dẫn nghị định 91/2014/NĐ-CP

9. Thông tư 92/2015/TT-BTC : Sửa đổi bổ sung về thuế TNCN và thuế khoán đối với cá nhân kinh doanh

Tải : Tổng hợp các văn bản về thuế TNCN kỳ thuế năm 2015