Tổng hợp các văn bản về thuế GTGT kỳ thuế năm 2015

Tổng hợp các văn bản về thuế GTGT kỳ thuế năm 2015

thue gtgt

1. Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12

2. Luật thuế GTGT sửa đổi số 31/2013/QH13

3. Nghị định 209/2013/NĐ-CP

4. Nghị định 91/2014/NĐ-CP : Sửa đổi bổ sung một số điều các nghị định về thuế

5. Nghị định 12/2015/NĐ-CP : Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung

6. Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn nghị định và luật thuế GTGT

7. Thông tư 119/2014/TT-BTC : Sửa đổi bổ sung các thông tư 156/2013/TT-BTC, TT219/2013/TT-BTC, TT111/2013/TT-BTC, TT78/2014/TT-BTC, TT39/2014/TT-BTC…

8. Thông tư 151/2014/TT-BTC : Hướng dẫn nghị định 91/2014/NĐ-CP

9. Thông tư 26/2015/TT-BTC : Hướng dẫn thuế GTGT và luật quản lý thuế , hóa đơn

Tải: Tổng hợp các văn bản về thuế GTGT kỳ thuế năm 2015

dowloal