Tổng hợp các văn bản về hóa đơn kỳ thuế năm 2015

Tổng hợp các văn bản về hóa đơn kỳ thuế năm 2015

Tổng hợp các văn bản về hóa đơn kỳ thuế năm 2015

1. Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ

2. Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định 51/2010/NĐ-CP

3. Thông tư 39/2014/TT-BTC : hướng dẫn về hóa đơn chứng từ

4. Thông tư 119/2014/TT-BTC : Sửa đổi bổ sung các thông tư 156/2013/TT-BTC, TT219/2013/TT-BTC, TT111/2013/TT-BTC, TT78/2014/TT-BTC, TT39/2014/TT-BTC…

5. Thông tư 26/2015/TT-BTC : Hướng dẫn thuế GTGT và luật quản lý thuế , hóa đơn.

dowloal