Tổng hợp các văn bản áp dụng kỳ thuế năm 2015 và...

Tổng hợp các văn bản áp dụng kỳ thuế năm 2015 và các vấn đề cần nhớ trong quá trình làm kế toán, khai báo thuế.

615

Tổng hợp các văn bản áp dụng kỳ thuế năm 2015 và các vấn đề cần nhớ trong quá trình làm kế toán, khai báo thuế:

1. Phân biệt hóa đơn xóa bỏ, hóa đơn hủy

2. Lưu ý khi khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

3. Mẫu biên bản thu hồi, điều chỉnh, ghi nhận mất hóa đơn

4. Cẩn thận ghi dùng chữ ký bằng cách khắc dấu

5. Các mốc tiền ăn giữa ca qua các thời kỳ

6. Các biểu mẫu cần thiết ghi làm hồ hơ khai thuế ban đầu với cơ quan thuế

7. Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN qua các năm

8. Một số vấn đề cần kiểm tra trước khi làm BCTC.

9. Tổng hợp các văn bản về quản lý thuế áp dụng kỳ thuế năm 2015

10. Tổng hợp các văn bản về thuế TNDN kỳ thuế năm 2015

11. Tổng hợp các văn bản về thuế TNCN kỳ thuế năm 2015

12. Tổng hợp các văn bản về thuế GTGT kỳ thuế năm 2015

13. Tổng hợp các văn bản về hóa đơn kỳ thuế năm 2015