Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03, 04

Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03, 04

Thông tư 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04