Tiêu chuẩn thẩm định giá số 11

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 11

Tiêu chuẩn số 11: Phương pháp lợi nhuận

(Ký hiệu: TĐGVN 11)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Tải: Tiêu chuẩn thẩm định giá số 11

Tải: Phục lục 1 kèm theo