Tiêu chuẩn thẩm định giá số 10

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 10

Tiêu chuẩn số 10: Phương pháp thặng

(Ký hiệu: TĐGVN 10)

(Ban hành kèm theo Quyết định số  129/2008/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Tải Tiêu chuẩn Thẩm định giá số 10.

Phụ lục số 01 kèm theo TCTDG số 10: