Tiêu chuẩn Thẩm định giá số 09

Tiêu chuẩn Thẩm định giá số 09

Tiêu chuẩn Thẩm định giá số 09: Phương pháp thu nhập

(Ký hiệu: TĐGVN 09)

(Ban hành kèm theo quyết định số  129/2008/QĐ – BTC ngày    tháng    năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

Tải: Tiêu chuẩn thẩm định giá số 09.doc