Tiêu chuẩn Thẩm định giá số 08

Tiêu chuẩn Thẩm định giá số 08

Tiêu chuẩn Thẩm định giá số 08 : Phương pháp chi phí

(Ký hiệu: TĐGVN 08)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 129/ 2008/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Tải : Tiêu chuẩn Thẩm định giá số 08