Tiêu chuẩn Thẩm định giá số 07

Tiêu chuẩn Thẩm định giá số 07

Tiêu chuẩn Thẩm định giá số 07 : Phương pháp so sánh

(Ký hiệu: TĐGVN 07)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Tải về: Tiêu chuẩn Thẩm định giá số 07: