Thư ngỏ công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá M&H