THÔNG TƯ 99/2016/TT-BTC

THÔNG TƯ 99/2016/TT-BTC

THÔNG TƯ 99/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn việc tiếp nhận, giải quyết, kiểm tra, thanh tra hoàn thuế giá trị gia tăng; quản lý kinh phí dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

1. Quy định chung về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng
Việc hoàn thuế giá trị gia tăng sẽ theo nguyên tắc quy định tại Thông tư 99/TT-BTC như sau:

+ Người nộp thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng tự xác định số tiền thuế giá trị gia tăng đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế, khai đề nghị hoàn thuế, lập và gửi hồ sơ hoàn thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

+ Việc giải quyết hoàn thuế được thực hiện đúng theo quy định, trình tự, thủ tục của pháp luật;

+ Áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng;

+ Cơ quan thuế ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, giải quyết, quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng và thực hiện kết nối, trao đổi thông tin với các cơ quan có liên quan trong việc hoàn thuế.

2. Quy trình giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng
Thông tư số 99/2016 hướng dẫn việc lập và gửi hồ sơ hoàn thuế như sau:

+ Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng gồm Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước và các tài liệu khác theo quy định;

+ Người nộp thuế gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận giao dịch điện tử hoặc gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Hồ sơ hoàn thuế sau khi nộp sẽ được phân loại; xác định số thuế được hoàn, số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ được bù trừ; đề xuất, thẩm định hồ sơ hoàn thuế; giám sát hồ sơ hoàn thuế; ban hành quyết định và chi hoàn thuế; công khai thông tin, kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế theo Thông tư số 99.

Theo đó, Thông tư 99 năm 2016 quy định cơ quan thuế có trách nhiệm xác định số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác còn nợ để bù trừ với số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn.

Bên cạnh đó, tiền thuế nợ phải bù trừ bao gồm: tiền thuế nợ do ngành Thuế quản lý trên Hệ thống ứng dụng; tiền thuế nợ (trừ tiền phí, tiền lệ phí hải quan) do cơ quan hải quan cung cấp; tiền thuế nợ Ngân sách nhà nước theo văn bản đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan thuế sẽ căn cứ kết quả xác định số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn, không được hoàn, số tiền thuế nợ phải bù trừ, số tiền thuế giá trị gia tăng còn được hoàn trả, thực hiện lập đề xuất hoàn thuế và dự thảo Quyết định hoàn thuế, Thông báo về việc không được hoàn thuế.

Thông tư 99/2016/TT-BTC có hiệu lực ngày 13/8/2016.

Tải Thông tư 992016TT_BTC