Thông tư 70/2015/TT_BTC

Thông tư 70/2015/TT_BTC

THÔNG TƯ 70/2015/TT-BTC VỀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Tải: Thông tư 70/2015/TT_BTC