Thông tư 67/2015/TT-BTC

Thông tư 67/2015/TT-BTC

Thông tư 67/2015/TT-BTC ban hành Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Tài chính ban hành.

Thông tư có hiệu lực từ 01/7/2015

 

Tải bản PDF : Thông tư 67/2015/TT-BTC 

Tải Bản Word: Thông tư 67/2015/TT-BTC