Thông tư 66/2010/TT-BTC

Thông tư 66/2010/TT-BTC

THÔNG TƯ 66/2010/TT-BTC

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ THỊ TRƯỜNG TRONG GIAO DỊCH KINH DOANH GIỮA CÁC BÊN CÓ QUAN HỆ LIÊN KẾT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH