Thông tư 65 /2015/TT-BTC

Thông tư 65 /2015/TT-BTC

Thông tư số 65/2015/TT-BTC công bố hai chuẩn mực Việt Nam mới về hợp đồng dịch vụ soát xét:

  • Chuẩn mực số 2400 – Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính quá khứ;
  • Chuẩn mực số 2410 – Soát xét thông tin tài chính giữa niên độ do kiểm toán viên độc lập của đơn vị thực hiện.
  • Đối với các hợp đồng dịch vụ soát xét báo cáo tài chính và thông tin tài chính được thực hiện trước ngày 01/01/2016 mà đến ngày 01/01/2016 trở đi mới phát hành báo cáo soát xét thì phải áp dụng các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét ban hành theo Thông tư này.

dowloal