Thông tư 38/2014/TT-BTC

Thông tư 38/2014/TT-BTC

THÔNG TƯ

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá

Tải: Thông tư 38/2014/TT-BTC

dowloal