Thông tư 26/2013/TT-BTNMT

Thông tư 26/2013/TT-BTNMT

THÔNG TƯ 26/2013/TT-BTNMT

HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT LOẠI TRỪ KHÔNG TÍNH VÀO GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 31 NGHỊ ĐỊNH 59/2011/NĐ-CP VỀ CHUYỂN DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH

Tải: Thông tư 26/2013/TT-BTNMT