Thông tư 214/2012/TT-BTC

Thông tư 214/2012/TT-BTC

THÔNG TƯ 214/2012/TT-BTC VỀ HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Bộ Tài chính vừa công bố 37 chuẩn mực kiểm toán mới trong Thông tư 214/2012/TT-BTC, các chuẩn mực này sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2014.

Một số chuẩn mực kiểm toán có thể kể ra như: Chuẩn mực số 210 – Hợp đồng kiểm toán; Chuẩn mực số 230 – Tài liệu, hồ sơ kiểm toán; Chuẩn mực số 300 – Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính; Chuẩn mực số 500 – Bằng chứng kiểm toán; Chuẩn mực số 520 – Thủ tục phân tích; Chuẩn mực số 570 – Hoạt động liên tục…

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam có trách nhiệm phổ biến, triển khai và hướng dẫn việc thực hiển các chuẩn mực kiểm toán trên.

Từ ngày Thông tư này có hiệu lực, trừ chuẩn mực kiểm toán số 1000, 930 ban hành theo Quyết định 03/2005/QĐ-BTC và chuẩn mực kiểm toán 910, 920 ban hành theo Quyết định 195/2003/QĐ-BTC thì các chuẩn mực kiểm toán ban hành theo Quyết định 120/1999/QĐ-BTC, 219/2000/QĐ-BTC, 143/2001/QĐ-BTC, 28/2003/QĐ-BTC, 195/2003/QĐ-BTC, 03/2005/QĐ-BTC, 101/2005/QĐ-BTC sẽ hết hiệu lực.

Tải: Thông tư 214/2012/TT-BTC