Thông tư 214 ban hành 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Thông tư 214 ban hành 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Thông tư 214 ban hành 37 chuẩn mực kiểm toán cho năm tài chính 2014

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2014.
Đối với các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính và các công việc kiểm toán khác được thực hiện trước ngày Thông tư có hiệu lực mà đến thời điểm đó trở đi mới phát hành báo cáo kiểm toán thì phải áp dụng hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam ban hành theo Thông tư này.

dowloal