Thông tư 196/2011/TT-BTC

Thông tư 196/2011/TT-BTC

THÔNG TƯ 196/2011/TT-BTC

HƯỚNG DẪN BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ CỔ PHẦN HÓA CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Tải: Thông tư 196/2011/TT-BTC