Thông tư 193/2015/TT-BTC

Thông tư 193/2015/TT-BTC

Thông tư 193/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng về việc bổ sung các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT được ban hành ngày 24/11/2015

THÔNG TƯ 193/2015/TT-BTC

Thông tư số 193 bổ sung điểm h khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC về các trường hợp khác không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp sau:

Tổ chức, doanh nghiệp nhận các khoản thù lao từ cơ quan nhà nước do thực hiện hoạt động thu hộ, chi hộ các cơ quan nhà nước.

Thù lao thu hộ, chi hộ các cơ quan nhà nước không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT quy định tại điểm này là các khoản thù lao nhận được từ hoạt động: thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện cho cơ quan BHXH; chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công, trợ cấp khác cho Bộ Lao động và thương binh xã hội; thu thuế của hộ cá nhân cho cơ quan thuế và các khoản thu hộ, chi hộ khác cho cơ quan Nhà nước.

Thông tư 193/2015 bổ sung trường hợp thu hộ, chi hộ các cơ quan nhà nước thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Thông tư 193 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 10/01/2016.

dowloal