Thông tư 14/2015/TT–BKHĐT

Thông tư 14/2015/TT–BKHĐT

Thông tư 14/2015/TT-BKHĐT về Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 17/11/2015.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 14/2015/TT-BKHĐT về danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

Cụ thể, Thông tư này bao gồm:

– Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được (Phụ lục I).
– Danh mục máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được (Phụ lục II).

– Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được (Phụ lục III).

– Danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế trong nước đã sản xuất được (Phụ lục IV).

– Danh mục linh kiện, phụ tùng xe buýt trong nước đã sản xuất được (Phụ lục V).

– Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được (Phụ lục VI).

– Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu trong nước đã sản xuất được (Phụ lục VII).

– Danh mục nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho sản xuất sản phẩm phần mềm trong nước đã sản xuất được (Phụ lục VIII).

Thông tư 14/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 và thay thế Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT.

Tải: Thông tư 14/2015/TT-BKHĐT