Thông tư 127/2014/TT-BTC

Thông tư 127/2014/TT-BTC

THÔNG TƯ 127/2014/TT-BTC 

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÀI CHÍNH VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN CHUYỂN DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Ngày 05/09/2014 , Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 127/2014/TT-BTC để hướng dẫn việc xử lý tài chính và xác định giá trị DN khi cổ phần hóa DN 100% vốn nhà nước.

So với Thông tư 202/2011/TT-BTC, Thông tư 127/2014/TT-BTC có thêm một số nội dung mới như:

  • Bổ sung các loại tài sản mà DN phải phân loại, kiểm kê;
  • Tại thời điểm xác định giá trị, DN không phải trích lập các tài khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính,…;
  • không phải trích trước chi phí sửa chữa TSCĐ;
  • Bổ sung hình thức lựa chọn tổ chức tư vấn định giá DN đối với gói thầu tư vấn không quá 500 triệu đồng;
  • Bổ sung thêm hướng dẫn về khấu trừ giá trị lợi thế về vị trí địa lý đất thuê khi xác định giá trị DN;

Thông tư này có hiệu lực từ 20/10/2014, thay thế Thông tư 202/2011/TT-BTC.

Tải: Thông tư 127/2014/TT-BTC