Thông tư 126/2015/TT-BTC ban hành TCTĐG VN Số 08,09,10

Thông tư 126/2015/TT-BTC ban hành TCTĐG VN Số 08,09,10

Thông tư 126/2015/TT-BTC về Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09 và 10 là các Tiêu chuẩn thẩm định giá theo cách tiếp cận từ thị trường, Tiêu chuẩn thẩm định giá tiếp cận từ chi phí và Tiêu chuẩn thẩm định giá tiếp cận từ thu nhập được ban hành ngày 22/08/2015.

1. Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam – Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 8 – Cách tiếp cận từ thị trường

– Theo Thông tư 126, cách tiếp cận từ thị trường có thể được sử dụng để xác định giá trị tài sản thẩm định giá theo cơ sở giá trị thị trường hoặc phi thị trường theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.

– Phương pháp so sánh thường được áp dụng để thẩm định giá các tài sản thẩm định giá có giao dịch phổ biến trên thị trường.

Thẩm định viên căn cứ vào sự khác biệt về các yếu tố so sánh của tài sản so sánh với tài sản thẩm định giá để điều chỉnh (tăng, giảm) mức giá của tài sản so sánh, từ đó xác định mức giá chỉ dẫn của tài sản so sánh.

Các yếu tố so sánh cơ bản cần thu thập đối với một số loại hình tài sản thẩm định giá theo quy định tại Phụ lục 01 kèm theo Tiêu chuẩn này tại Thông tư 126/2015/BTC.

2. Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam – Tiêu chuẩn thẩm định giá số 09 – Cách tiếp cận từ chi phí

Thông tư số 126/2015/TT-BTC quy định công thức xác định giá trị tài sản thẩm định giá theo cách tiếp cận chi phí như sau:

– Phương pháp chi phí tái tạo tài sản thẩm định giá

Phương pháp chi phí tái tạo tài sản thẩm định giá dựa trên chi phí tạo ra tài sản giống nguyên mẫu với tài sản thẩm định giá. Tài sản này bao gồm cả những điểm đã lỗi thời, lạc hậu của tài sản thẩm định giá.

Công thức: Giá trị ước tính của tài sản = Chi phí tái tạo (đã bao gồm Lợi nhuận của nhà sản xuất / nhà đầu tư) – Tổng giá trị hao mòn (Giá trị hao mòn lũy kế)

– Phương pháp chi phí thay thế tài sản thẩm định giá quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá số 09 ban hành kèm theo Thông tư 126/2015 của Bộ Tài chính

Phương pháp chi phí thay thế để định giá tài sản dựa trên chi phí để tạo ra tài sản thay thế, tương tự với tài sản thẩm định giá về chức năng, công dụng, nhưng được thiết kế, chế tạo hoặc xây dựng với công nghệ, nguyên vật liệu và kỹ thuật mới hơn.

Công thức: Giá trị ước tính của tài sản = Chi phí thay thế (đã bao gồm lợi nhuận của nhà sản xuất/nhà đầu tư) – Tổng giá trị hao mòn (Giá trị hao mòn lũy kế không bao gồm phần giá trị hao mòn chức năng của tài sản thẩm định giá đã được phản ánh trong chi phí tạo ra tài sản thay thế)

3. Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam – Tiêu chuẩn thẩm định giá số 10 – Cách tiếp cận từ thu nhập

Theo Tiêu chuẩn thẩm định giá số 10 tại Thông tư số 126/2015/BTC, Giữa giá trị tài sản và thu nhập có mối quan hệ trực tiếp, vì vậy nếu những yếu tố khác không đổi, thu nhập mang lại từ tài sản cho người sở hữu càng lớn thì giá trị của tài sản càng cao. Định giá tài sản theo cách tiếp cận thu nhập được áp dụng đối với các tài sản tạo ra thu nhập cho người sở hữu, có thể dự báo được thu nhập từ tài sản trong tương lai và tính được tỷ suất vốn hóa hoặc tỷ suất chiết khấu phù hợp.

Thẩm định giá theo cách tiếp cận thu nhập gồm hai phương pháp chính: Phương pháp vốn hóa trực tiếp và Phương pháp dòng tiền chiết khấu.

Thông tư 126 ban hành các tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09, 10 là các Tiêu chuẩn thẩm định giá tiếp cận từ thị trường, từ chi phí và tiếp cận từ thu nhập với các quy định về nội dung Tiêu chuẩn thẩm định giá, các bước thẩm định giá, công thức thẩm định giá,…. Thông tư 126/2015/BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.

Tải: Thông tư 126/2015/TT-BTC.

Tải:  Phụ lục kèm theo Thông tư 126/2015/TT-BTC