Thông tư 04/2016/TT-BCT

Thông tư 04/2016/TT-BCT

614

Thông tư 04/2016/TT-BCT sửa đổi một số Thông tư về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Theo đó Thông tư 04/2016/TT-BCT, có một số nội dung đáng chú ý như:

– Bãi bỏ Thông tư 09/2011/TT-BCT quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công thương.

– Bãi bỏ quy định về hợp đồng thuê gia công trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất phân bón vô cơ theo Điểm k, Khoản 1, Điều 6 của Thông tư 29/2014/TT-BCT.

– Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Cục Hóa chất thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp mà không cần trình lên Lãnh đạo Bộ.

Ngoài ra, Thông tư 04/2016/TT-BCT còn sửa đổi nhiều quy định về thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực.

Tóm tắt nội dung 04/2016/TT-BCT

1. Theo Thông tư 04, bãi bỏ Thông tư 09/2011/TT-BCT quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

2. Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2010/TT-BCT hướng dẫn Luật Hóa chất và Nghị định 108/2008/NĐ-CP.

3. Sửa đổi, bổ sung Thông tư 42/2013/TT- BCT về quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp.

4. Thông tư 04/2016 của Bộ Công thương bãi bỏ một số điều của Thông tư 29/2014/TT-BCT hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón.

5. Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung Thông tư 60/2014/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 94/2012/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu.

6. Sửa đổi, bổ sung quy định về hình thức bản sao tại Thông tư 09/2006/TT-BTM hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.

7. Sửa đổi, bổ sung quy định về hình thức bản sao tại Thông tư 03/2009/TT-BCT hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và chế độ báo cáo của Sở giao dịch hàng hóa theo Nghị định 158/2006/NĐ-CP.

8. Sửa đổi, bổ sung quy định về hình thức bản sao tại Thông tư 07/2012/TT-BCT về dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng.

9. Sửa đổi, bổ sung quy định về hình thức bản sao tại Thông tư 40/2012/TT-BCT quy định cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Bộ Công Thương quản lý.

10. Thông tư số 04/2016/TT-BCT còn sửa đổi, bổ sung quy định về hình thức bản sao tại Thông tư 27/2013/TT-BCT về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

11. Sửa đổi, bổ sung quy định về hình thức bản sao tại Thông tư 47/2014/TT-BCT về việc quản lý website thương mại điện tử.