Tổng hợp tài liệu về Luật Thuế thu nhập cá nhân

Tổng hợp tài liệu về Luật Thuế thu nhập cá nhân

LUẬT SỐ 4/2007/QH  THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2007

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân.

dowloal LUẬT SỐ 26/2012/QH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN  2012

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đi, bsung một sđiều theo Nghị quyết s 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân s04/2007/QH12,

dowloal