Tags Posts tagged with "dich vu kiem toan tuan thu"

dich vu kiem toan tuan thu

896

Công ty Kiểm toán M&H chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ Kiểm toán tuân thủ, với đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm trong ngành kiểm toán, thực hiện nhiều dự án kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ dịch vụ kiểm toán M&H chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

Dịch vụ kiểm toán tuân thủ
Dịch vụ kiểm toán tuân thủ

Dịch vụ Kiểm toán tuân thủ:

 • Kiểm toán tuân thủ là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán kiểm tra, đưa ra ý kiến về việc tuân thủ pháp luật, quy chế, quy định mà đơn vị được kiểm toán phải thực hiện.
  Kiểm toán tuân thủ là loại Kiểm toán nhằm để xem xét đơn vị được Kiểm toán có tuân thủ các quy định mà các cơ quan có thẩm quyền cấp trên hoặc cơ quan chức năng của Nhà nước hoặc cơ quan chuyên môn đề ra hay không.
  Đối tượng của Kiểm toán tuân thủ cũng khá linh hoạt. Nó có thể là việc tuân thủ các quy tắc do cơ quan nhà nước cấp trên đề ra như kiểm tra đánh giá về việc tuân thủ các quy định về thuế GTGT, các quy định về bảo vệ môi trường, bảo vệ người lao động. … hoặc việc tuân thủ những quy định do người quản lý cấp trên trong đơn vị đề ra hoặc nó còn là việc tuân thủ những quy định của cơ quan chuyên môn đề ra như việc tuân thủ các quy trình và thủ tục giải ngân của kho bạc nhà nước, việc tuân thủ các điều kiện và thủ tục vay vốn của ngân hàng….
 • Các tiêu chuẩn, chuẩn mực để đánh giá thông tin ở loại Kiểm toán này không phức tạp như Kiểm toán hoạt động, chúng thường được xác định một cách dễ dàng gắn liền với các thủ tục, quy tắc được kiểm toán.
  Thông thường loại Kiểm toán này được thực hiện để phục vụ cho nhu cầu của bản thân đơn vị hoặc nhu cầu của cơ quan quản lý cấp trên nên kết quả của Kiểm toán tuân thủ nói chung được báo cáo cho người có trách nhiệm trong đơn vị được Kiểm toán hoặc cơ quan quản lý cấp trên hơn là cho một phạm vi rộng người sử dụng.
 • Trường hợp việc Kiểm toán do một khách hàng không phải đơn vị được kiểm toán có nhu cầu như việc kiểm tra tính tuân thủ các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp ở một đơn vị do cơ quan thuế thuê mướn thì kết quả kiểm toán sẽ được báo cáo cho cơ quan có nhu cầu thuê mướn Kiểm toán.
  Mục đích của kiểm toán tuân thủ là đánh giá xem doanh nghiệp được kiểm toán có tuân thủ các quy trình, luật lệ hay quy định mà doanh nghiệp phải chấp hành hay không. Kiểm toán tuân thủ có thể bao gồm việc đánh giá việc tuân thủ các quy trình kế toán được quy định của nhân viên kế toán, kiểm tra mức lương của doanh nghiệp có phù hợp với quy định về mức lương tối thiểu hay không, và kiểm tra các điều khoản hợp đồng với các ngân hàng và các nhà lãnh đạo khác để khẳng định sự tuân thủ quy định của doanh nghiệp, đồng thời đánh giá xem yêu cầu của ngân hàng về vay nợ có được đáp ứng hay không.
 • Ban lãnh đạo, chứ không phải người sử dụng bên ngoài doanh nghiệp là những đối tượng đầu tiên quan tâm tới mức độ tuân thủ các quy định và pháp luật của doanh nghiệp. Do đó, cuộc kiểm toán này phải được tiến hành bởi chính những kiểm toán viên mà ban lãnh đạo trực tiếp chỉ định.

Mục tiêu của kiểm toán tuân thủ

 • Kiểm toán tuân thủ là việc kiểm tra, đánh giá độc lập sự tuân thủ của nội dung kiểm toán theo các qui định hiện hành được coi như: các tiêu chí kiểm toán như các luật, qui định, qui chế, chế độ, chính sách… mà đơn vị được kiểm toán phải thực hiện. Kiểm toán tuân thủ được thực hiện bằng việc đánh giá các hoạt động, các giao dịch và thông tin, xét trên các khía cạnh trọng yếu có tuân thủ các quy định áp dụng đối với đơn vị được kiểm toán hay không.
 • Mục tiêu của kiểm toán tuân thủ là kiểm toán viên nhà nước phải đưa ra ý kiến về việc liệu các hoạt động, các giao dịch và thông tin của đơn vị được kiểm toán, xét trên các khía cạnh trọng yếu, có tuân thủ các luật, qui định, qui chế, chế độ, chính sách… hay không. Kiểm toán tuân thủ có thể liên quan đến tính tuân thủ (tuân thủ các tiêu chí chính thức như các luật, quy định và thỏa thuận có liên quan) hoặc liên quan đến tính đúng đắn (tuân theo các nguyên tắc chung như các nguyên tắc về quản trị tài chính lành mạnh và ứng xử của các công chức, viên chức). Trong kiểm toán lĩnh vực công, tính tuân thủ là trọng tâm của kiểm toán tuân thủ, tính đúng đắn là thích hợp khi mục tiêu của cuộc kiểm toán liên quan đến quản trị tài chính lành mạnh và ứng xử của công chức, viên chức.
 • Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thì kiểm toán viên nhà nước cần phải mở rộng phạm vi kiểm toán để thu thập thêm bằng chứng kiểm toán; hồ sơ, kết quả kiểm toán có liên quan được chuyển cho cơ quan điều tra

services

98
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2018   THÔNG BÁO V/v tuyển dụng nhân sự   Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá...
Hỗ trợ trực tuyến