Quyết định Số: 41/2015/QĐ-TTg về việc bán cổ phần theo lô