QUYẾT ĐỊNH 1858/QĐ-LĐTBXH NĂM 2015

QUYẾT ĐỊNH 1858/QĐ-LĐTBXH NĂM 2015

QUYẾT ĐỊNH 1858/QĐ-LĐTBXH NĂM 2015

QUYẾT ĐỊNH 1858/QĐ-LĐTBXH NĂM 2015 CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Ngày 21/12/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động kèm theo Quyết định 1858/QĐ-LĐTBXH . Theo đó:

– Trình tự thực hiện thủ tục “Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp” như sau:

+ Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và gửi cơ quan quả lý nhà nước về lao động cấp huyện.

+ Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện tiếp nhận thang, bảng lương đăng ký.

– Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

– Thành phần hồ sơ: Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

– Đối tượng thực hiện thủ tục này là Người sử dụng lao động.

– Yêu cầu, điều kiện: Không trái với các nguyên tắc do pháp luật quy định.

Quyết định 1858/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tải: 1858_QD-LDTBXH_298521