Quy trình hoàn thuế 2016 với hàng hóa xuất, nhập khẩu

Quy trình hoàn thuế 2016 với hàng hóa xuất, nhập khẩu

614

Quyết định 1780/QĐ-TCHQ quy định Quy trình hoàn thuế, không thu thuế, xét giảm thuế mới đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bắt đầu có hiệu lực từ ngày 02/7/2016.

Theo đó, Quy trình hoàn thuế, không thu thuế gồm các bước sau:

– Tiếp nhận hồ sơ.

– Phân loại và phân công xử lý hồ sơ.

– Kiểm tra hồ sơ thuộc loại hoàn thuế, không thu thuế trước, kiểm tra sau.

– Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

– Hoàn thuế, không thu thuế.

– Thanh khoản và cập nhật thông tin.

– Lưu trữ hồ sơ, thông tin.

– Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa sau khi ban hành quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa và hạch toán kế toán.

– Báo cáo số liệu hoàn thuế, không thu thuế.

Quy trình này áp dụng đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp; thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng.

Quyết định 1780/QĐ-TCHQ thay thế Quy trình hoàn thuế, không thu thuế, xét miễn thuế, xét giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm Quyết định 2424/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2008