Quy định mới về tổ chức lựa chọn nhà thầu

Quy định mới về tổ chức lựa chọn nhà thầu

587

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Quy định mới về chọn nhà thầu
Quy định mới về chọn nhà thầu

Theo đó, thành viên tham gia tổ thẩm định phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

– Có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu.

– Có tối thiểu 03 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến công việc được phân công; trường hợp đối với gói thầu được thực hiện ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chỉ yêu cầu tối thiểu 01 năm.

– Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu quốc tế.

– Không trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu.

– Có bản cam kết theo Phụ lục của Thông tư này.

Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2016 và thay thế Thông tư 21/2010/TT-BKH, 08/2010/TT-BKH