Quy định mới về tổ chức lại tổ chức tín dụng

Quy định mới về tổ chức lại tổ chức tín dụng

495

Ngày 31/12/2015, Ngân hàng nhà nước ban hành Thông tư 36/2015/TT-NHNN Quy định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng.

Theo đó, các trường hợp tổ chức lại tổ chức tín dụng gồm có:

1. Sáp nhập tổ chức tín dụng

– Ngân hàng thương mại, công ty tài chính sáp nhập vào một ngân hàng thương mại.

– Công ty tài chính sáp nhập vào một công ty tài chính.

2. Hợp nhất tổ chức tín dụng

– Ngân hàng thương mại hợp nhất ngân hàng thương mại thành một ngân hàng thương mại.

– Ngân hàng thương mại hợp nhất công ty tài chính thành một ngân hàng thương mại.

– Công ty tài chính hợp nhất công ty tài chính thành một công ty tài chính.

3. Chuyển đổi hình thức pháp lý tổ chức tín dụng

– Ngân hàng thương mại, công ty tài chính chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại.

– Ngân hàng thương mại, công ty tài chính chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và ngược lại.

Thông tư 36/2015/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/03/2016.