Quy định mới về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước

Quy định mới về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước

616

Chính phủ mới ban hành Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Quy định mới về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
Quy định mới về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước

Theo đó, các thông tin doanh nghiệp nhà nước phải công bố định kỳ gồm:

  • Chiến lược phát triển của doanh nghiệp;
  • Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm năm của doanh nghiệp;
  • Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp;
  • Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba năm gần nhất tính đến năm báo cáo;
  • Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác (nếu có);
  • Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm;
  • Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;
  • Báo cáo tài chính sáu tháng và báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp;
  • Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.

Nghị định 81/2015/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2015.