Quy định mới về bán cổ phần theo lô

Quy định mới về bán cổ phần theo lô

540

Ngày 15/9/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 41/2015/QĐ-TTg về bán cổ phần theo lô.

Quy định về bán cổ phần theo lô
Quy định về bán cổ phần theo lô

Theo đó, việc xác định giá khởi điểm và tổ chức bán đấu giá cổ phần theo lô được quy định như sau:

  • Giá khởi điểm lô cổ phần được xác định bằng giá khởi điểm bán một cổ phần nhân (x) với số lượng cổ phần của một lô.
  • Giá khởi điểm của một cổ phần được xác định trên cơ sở kết quả định giá của tổ chức có chức năng định giá.
  • Căn cứ Quyết định phê duyệt phương án bán cổ phần theo lô được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô, cơ quan đại diện chủ sở hữu, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty chỉ đạo người đại diện phối hợp cùng sở giao dịch chứng khoán xây dựng Quy chế bán cổ phần theo lô của từng doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện công bố thông tin tối thiểu là 20 ngày kể từ ngày công bố.

Quyết định 41/2015/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nguồn: Thư viện Pháp Luật