Nghị quyết 49/NQ_CP về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5...

Nghị quyết 49/NQ_CP về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2016

397

Ngày 07/6/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 49/NQ-CP về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5/2016.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trong việc ban hành văn bản quy định chi tiết Luật đầu tư 2014, Luật doanh nghiệp 2014 cần phải:

– Kiên quyết cắt giảm các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, loại bỏ các giấy phép con bất hợp lý, không đặt ra các quy định mới gây khó khăn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

– Quy định về điều kiện đầu tư phải rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện.

– Đơn giản hóa khâu tiền kiểm, tăng cường hậu kiểm, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo động lực cho phát triển.

Đồng thời, Nghị quyết 49/NQ-CP đề cập đến nhiều nội dung khác, như: dự án Luật thủy lợi, Pháp lệnh giống cây trồng (sửa đổi), Pháp lệnh giống vật nuôi (sửa đổi); Đề án “Định hướng lộ trình tự do hóa các giao dịch vốn của Việt Nam”…