Nghị định về mức lương cơ sở từ 01/5/2016

Nghị định về mức lương cơ sở từ 01/5/2016

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó:

Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

1. Đối tượng áp dụng

Người hưởng lương, phụ cấp tại Điều 1 Nghị định 47 bao gồm:

– Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

– Cán bộ, công chức cấp xã tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

– Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo Luật Viên chức năm 2010.

– Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP, theo Nghị định số 47/2016 gồm:

+ Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP;

+ Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định của Thủ tướng.

– Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được NSNN hỗ trợ kinh phí hoạt động tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP.

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ nghĩa vụ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

– Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc CAND.

– Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

– Ngoài ra, theo Nghị định 47 năm 2016, còn người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

2. Mức lương cơ sở

– Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

+ Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo pháp luật đối với các đối tượng tại Điều 2 Nghị định số 47/2016/NĐ-CP;

+ Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

+ Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

– Từ ngày 01/5/2016 mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng.

– Mức lương cơ sở được điều chỉnh trên cơ sở khả năng NSNN, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Nghị định 47 có hiệu lực từ ngày 15/07/2016.

Tải: 47_2016_ND-CP_312623