Nghị định 91/2015/NĐ-CP

Nghị định 91/2015/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 91/2015/NĐ-CP VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP

Về phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước, Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định như sau:

Sau khi bù đắp lỗ năm trước theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), trích Quỹ phát triển khoa học công nghệ và nộp thuế TNDN, phần lợi nhuận còn lại được phân phối theo thứ tự:

– Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có).

– Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế.

– Lợi nhuận còn lại sau khi trừ các khoản trên được phân phối theo thứ tự sau:

+ Trích quỹ đặc thù theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (nếu có).

+ Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp.

+ Trích quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên.

+ Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ trên được nộp về ngân sách nhà nước.

Nghị định 91/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2015 và thay thế Nghị định 71/2013/NĐ-CP và Nghị định 09/2009/NĐ-CP.