Nghị định 89 hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá

Nghị định 89 hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá

Nghị định số 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá

 

Tải: Nghị định 89 hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá

dowloal