Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà...

Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

671

Chính phủ mới ban hành Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Nghị định 81/2015/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2015.