Nghị định 129/2004/NĐ-CP Ngày 31/5/2004

Nghị định 129/2004/NĐ-CP Ngày 31/5/2004

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 129/2004/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2004

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH