Nghị định 116/2015/NĐ-CP

Nghị định 116/2015/NĐ-CP

Nghị định 116/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần với các sửa đổi về xử lý tài chính khi công ty cổ phần DNNN; tư vấn giá trị doanh nghiệp; vốn đầu tư dài hạn của DN cổ phần hóa tại DN khác.

1. Khoản 2 Điều 21 về xử lý tài chính ở thời điểm doanh nghiệp nhà nước chính thức cổ phần hóa được Nghị định 116 sửa đổi như sau:
Trong thời gian 60 ngày làm việc kể từ thời điểm được cấp GCN đăng ký doanh nghiệp lần đầu, doanh nghiệp cổ phần hóa phải hoàn thành báo cáo tài chính, kiểm toán BCTC, đề nghị kiểm tra quyết toán thuế doanh nghiệp CPH, quyết toán, xác định giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần và các tồn tại về tài chính cần tiếp tục xử lý.

2. Nghị định 116/2015 sửa đổi Khoản 3 Điều 22 về tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa như sau:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án cổ phần hóa lựa chọn tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp CPH theo nguyên tắc:

– Nghị định về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước quy định đối với các gói thầu, tư vấn định giá có giá trị không quá 03 tỷ đồng thì cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án cổ phần hóa có thể chỉ định thầu để lựa chọn hình thức tư vấn định giá trong danh sách do Bộ Tài chính công bố; nếu cần phải tổ chức đấu thầu.

– Đối với các gói thầu tư vấn không thuộc quy định nói trên thì cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án cổ phần hóa DN 100% vốn nhà nước đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn định giá.

3. Điểm d Khoản 1 Điều 33 về xác định giá trị vốn đầu tư dài hạn của doanh nghiệp cổ phần hóa tại các doanh nghiệp khác được Nghị định 116/CP về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 2015 sửa đổi như sau:
Trường hợp giá trị vốn đầu tư dài hạn của doanh nghiệp cổ phần hóa tại doanh nghiệp khác khi đánh giá, xác định lại có giá trị thực tế thấp hơn giá trị ghi trên sổ sách kế toán thì theo giá trị thực tế xác định lại.

4. Nghị định 116/2015/NĐ-CP bổ sung thêm Khoản 8 Điều 48 về ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa như sau:
Những doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa chưa thực hiện được IPO trong thời gian 90 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa thì doanh nghiệp được bán trước cổ phần cho người lao động, tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp CPH với giá bán cổ phiếu bằng 60% giá khởi điểm trong phương án cổ phần hóa.

Chênh lệch giữa giá bán cho người lao động, công đoàn so với mệnh giá cổ phần được trừ vào giá trị phần vốn nhà nước khi quyết toán tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Nghị định 116 còn sửa đổi việc tư vấn cổ phần hóa DNNN, xác định vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần lần đầu DN 100% vốn nhà nước, phương thức đấu giá công khai.

Nghị định 116 năm 2015 có hiệu lực từ ngày 11/11/2015.