Mức đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp năm 2016

Mức đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp năm 2016

1630

Trong năm 2016, mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) được thực hiện như sau:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

HT

14%

1%

3%

1%

3%

8%

1%

1.5%

Tổng cộng: 22%

Tổng cộng: 10.5%

Chú thích:

– HT: Đóng vào quỹ Hưu trí, tử tuất

– LĐ: Đóng vào quỹ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– OĐ: Đóng vào quỹ Ốm đau, thai sản

Nội dung nêu trên được quy định tại Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật việc làm năm 2013 và Nghị định 105/2014/NĐ-CP.