Công văn 3809/TCT-DNL năm 2015

Công văn 3809/TCT-DNL năm 2015

CÔNG VĂN 3809/TCT-DNL NĂM 2015 VỀ XUẤT HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI HÀNG KHUYẾN MẠI DO TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH

Công văn 3809/TCT-DNL được ban hành ngày 17/09/2015.