Chuẩn mực mới về đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

Chuẩn mực mới về đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

1047

Thông tư 70/2015/TT-BTC ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán thay thế chuẩn mực cũ tại Quyết định 87/2005/QĐ-BTC .

chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán
chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

Theo đó, Chuẩn mực mới về đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán gồm 3 phần như sau:

  • Phần A của Chuẩn mực áp dụng cho doanh nghiệp (DN) dịch vụ kế toán, DN kiểm toán, chi nhánh DN kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và người có chứng chỉ hành nghề kế toán, chứng chỉ kiểm toán viên.
  • Phần B của Chuẩn mực áp dụng cho DN dịch vụ kế toán, DN kiểm toán, chi nhánh DN kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và người có chứng chỉ hành nghề kế toán, chứng chỉ kiểm toán viên làm việc trong DN dịch vụ kế toán, DN kiểm toán, chi nhánh DN kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.
  • Phần C của Chuẩn mực áp dụng cho người có chứng chỉ hành nghề kế toán, chứng chỉ kiểm toán viên làm việc trong DN.

Thông tư 70/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.