Kiểm toán

Kiểm toán

• Kiểm toán báo cáo tài chính • Kiểm toán quyết toán vốn xây dựng công trình • Kiểm toán tuân thủ theo yêu cầu của khách hàng • Kiểm toán xác nhận hàng tồn kho theo yêu cầu để thanh khoản nguyên vật liệu nhập khẩu với hải quan • Kiểm toán tuân thủ về thuế • Kiểm toán và điều tra về tham nhũng, gian lận theo yêu cầu của Khách hàng

services

543
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ M&H Số: 10/MHQNG         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  Độc lập...
Hỗ trợ trực tuyến