Kiểm toán

Kiểm toán

• Kiểm toán báo cáo tài chính • Kiểm toán quyết toán vốn xây dựng công trình • Kiểm toán tuân thủ theo yêu cầu của khách hàng • Kiểm toán xác nhận hàng tồn kho theo yêu cầu để thanh khoản nguyên vật liệu nhập khẩu với hải quan • Kiểm toán tuân thủ về thuế • Kiểm toán và điều tra về tham nhũng, gian lận theo yêu cầu của Khách hàng

services

71
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2018   THÔNG BÁO V/v tuyển dụng nhân sự   Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá...
Hỗ trợ trực tuyến